Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Medezeggenschapsraad


Wie zijn wij en wat houdt ons bezig?
                    

 

Medezeggenschapsraad de Zevensprong  

In de MR zitten 4 personeels- en 4 ouderleden. Zij hebben over diverse zaken advies en instemmingsrecht. De samenstelling van de MR per 1 oktober is als volgt:

 


De MR is altijd te bereiken door de bovenstaande leden aan te spreken of te mailen via: 
mrdezevensprong@gmail.com


Wat doet de MR?
Op iedere school is een MR actief. Als een school regelingen wil maken, of beleid wil vaststellen voor iets dat gevolgen heeft voor het personeel of de ouders en leerlingen, dan moet de schoolleiding vooraf advies vragen, of instemming krijgen van dat deel van de MR (ouders of leerkrachten) waarvoor dit gevolgen heeft.
U kunt daarbij denken aan het vaststellen van de formatie, vrije dagen, benoemingsprocedures, verkeersveiligheid, wijzigingen in personeelsbeleid etc..
De MR heeft tevens als taak om de openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. 

De MR heeft ook initiatiefrecht. Wij mogen zelf onderwerpen aandragen die bij de leerkrachten of ouders (achterbannen) spelen. Voor ons en de school is het dus belangrijk dat wij weten wat er bij achterban speelt. De MR kan dan over schoolaangelegenheden voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
Contact met de achterban is dus belangrijk. Wij zullen u dan ook actief benaderen.
Dit door onder meer het opgestelde jaarplan beschikbaar te stellen, berichtjes in de maandbrief, gewoon op het schoolplein of via het jaarverslag. 
Het jaarverslag en meer bespreken wij graag met u, zoals  tijdens de ouderavond in maart.
Om de maand komt de MR bij elkaar. De data staan vermeld in het jaarrooster.
De MR telt 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten (zie hieronder).
Ook kunnen ouders voor vragen en opmerkingen altijd bij de leden van de MR terecht of via onderstaand mailadres. 

Naast de MR is er binnen de stichting Codenz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Zaken waarvoor het van belang is dat die op alle scholen van de stichting hetzelfde geregeld zijn, worden behandeld in de GMR. Zo wordt in de GMR jaarlijks de begroting besproken met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
De GMR telt 18 leden, 9 personeelsleden en 9 ouders. 


Hoe kan ik in contact komen met de MR?

Door één van de leden persoonlijk aan te spreken of per mail: mrdezevensprong@gmail.com  

 

Nieuws vanuit de MR

Het nieuwe jaar is alweer volop gaande en zo gaat het ook met de nieuwe ontwikkelingen. Waar iedereen in school vanaf dit jaar van gaat genieten is de nieuwe installatie van de kachel en ventilatie. Na een slepend traject van vele jaren is deze verbetering eindelijk gerealiseerd. Dit brengt een hele verbetering van het klimaat in het schoolgebouw teweeg. Veel beter om in te leren en te werken.

Niet alle ontwikkelingen zijn positief.
Zo hebben we kennisgenomen van het besluit om afscheid te nemen van de vakleerkrachten gym. Heel erg jammer. Om de situatie voor de huidige leerkrachten zo goed mogelijk te regelen zijn er afspraken met de directie gemaakt. Zo wordt het behalen van de gymbevoegdheid zo breed en snel als mogelijk opgezet voor de leerkrachten die op dit moment hier nog niet over beschikken.

De komende periode wordt er ook een aantal zaken geëvalueerd. Zoals het gebruik van de IEP-toets voor groep 8 en de maandvieringen. De volgende vergadering gaan we het functioneren van de VSO, TSO en BSO evalueren en de uitkomst van het onderzoek onder het personeel bespreken. Het uitvoeren van een ‘klanttevredenheidsonderzoek’ onder de ouders wordt volgend jaar gehouden. Naar verwachting verloopt dat dan niet meer via het huidige ouderportaal maar via ParnasSys. Dit programma wordt op De Zevensprong al gebruikt als leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem, maar functioneert op termijn ook als ouderportaal.

Bij nieuwe ontwikkelingen hoort ook op zijn tijd nieuw bloed. Conno de Ruijter verlaat na zes jaar de MR tijdens de komende ouderavond. We zijn dus op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger in de MR namens de ouders. Wie helpt de MR en De Zevensprong al de nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden? Meld je bij één van de MR-leden of via mailadres: mrdezevensprong@gmail.com

 

Nieuw lid

De medezeggenschapsraad (MR) van De Zevensprong is op zoek naar een ouder die vanaf komend schooljaar met ons positief kritisch wil meedenken met het beleid en de besluitvorming. Dit jaar treedt (na zes jaren MR-lid en voorzitter te zijn geweest) Conno de Ruijter af als ouderlid en komt er een plek vrij voor een nieuwe betrokken ouder. Je vormt met twee andere ouders en drie personeelsleden de MR. 

Wil je mede vormgeven aan het onderwijs op de school van je kind(eren)? Mail dan naar mrdezevensprong@gmail.com.
    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online